• امور اعضا: 72473-021
  • واحدهای بازرگانی، بازاریابی، حقوقی، امور شعب و نمایندگی: 40225160-021
  • دفتر مرکزی، روابط عمومی، امور مالی، فنی و مهندسی: 26205777-021
  • آدرس: تهران، زعفرانیه، ابتدای مقدس اردبیلی، پلاک 8، مجتمع برلیان
  • info@bazarti.com